Udeskole

På Vesterbakkeskolen har vi valgt at understøtte elevernes læring gennem udeskole.

Vi har en medarbejder i hverdagen, der er ansvarlig for at elever kan tilgå udeskolen både individuelt og i grupper efter behov. I udeskolen har vi både have, mark og dyrehold.

Hvad er udeskole?

I projekt "Udvikling af Udeskole" ses udeskole som: "… en bred betegnelse for undervisning med udgangspunkt i fagenes mål (Fælles Mål), der regelmæssigt og over længere tid gennemføres uden for klasseværelset og skolens mure. Udeskole bygger på et samspil mellem undervisning inde og ude".

Udeskole er altså en bred betegnelse for undervisning i autentiske læringsmiljøer, der underbygger eller udbygger den viden, eleven har tilegnet sig i klasselokalet. Det bør indgå i det pædagogiske personales didaktiske overvejelser, hvordan der skabes mulighed for, at udeskole kan indgå i undervisningen.

Hvorfor udeskole?

Udeskole er praksisnært og elevinvolverende.

Udeundervisning kan give mange forskellige indtryk, og undervisning i byrum eller natur kan betyde mange forskelligartede oplevelser.

Gennem udeskole kan undervisning fra klasserummet gøres konkret og sanseligt for eleverne, og indsigter fra udeskolen kan bidrage til, at undervisningen i klassen bliver mere meningsfuld for eleverne. Udeskole kan medvirke til at sætte billeder på abstrakte begreber og uddybe disse samt skabe en øget omverdensforståelse for den enkelte elev.

Aktive elever lærer mest

Læring er en aktiv proces, og udeskole lægger op til en høj grad af elevdeltagelse og styring i undervisningen. Det er lettere at lære om noget, som man kan knytte op på tidligere erfaringer, og aktive, vejledende lærere skal støtte, at elever lærer det tiltænkte.

Udvidelse af læringsrummet kan tilgodese flest mulig elevers læringsstrategier. Gennem variation af undervisningsformer, elevorganisering og undervisningssteder kan læreren støtte flest mulig elevers måder at lære på. Selvom klassen har de samme læringsmål, er der muligheder for at opfylde disse på forskellige måder.

Meget forskning viser, at elever/mennesker bedst lærer om noget, som interesser og engagerer dem.

Hestepædagogik

Vi har i Vesterbakkeskolens udeskole et pædagogisk hestetilbud. Tilbuddet har som sit mål at tilgodese elevernes behov for flere forskellige tilgange til den læring ud fra det enkelte barns særlige behov og målsætning.

Der er følgende fokusområder på hesteholdet:

  • Pleje og omsorg; hvor eleverne lærer at tilpasse og afstemme deres handlinger i forhold til hestene såsom strigle, børste, fodre, snakke med osv.
  • Fysiske opgaver som udmugning, kører haml og foder til og fra stalden
  • Træning af koncentration og arbejdshukommelse, at modtage og udføre kollektive beskeder og udfører x antal handlinger
  • Ridning medhenblik på vedligehold af fysiske/motoriske kompetencer
  • Træne sociale færdigheder og indgå i relationer

Holdet varetages af pædagogisk personale og har et pædagogisk sigte.