Kommunikation

Kommunikation er et vigtigt værktøj i samarbejdet mellem skole og hjem. Det gælder både mellem lærere/pædagoger og forældre/børn og mellem skoleledelse og forældre/børn.

God kommunikation fremmer samarbejdet og understøtter læring.

Formål

På Vesterbakkeskolen ønsker vi en værdig og respektfuld kommunikation i både skrift og tale.

Skolen ønsker at fremme målrettet, åben og rettidig kommunikation med alle interessenter.

Vi tilstræber, at alle eventuelle konflikter/uoverensstemmelser mellem skolen og hjemmet afklares ved personlige møder, og ikke via mails og lignende.

Vesterbakkeskolen anvender situationsbestemt kommunikation for at sikre, at relevant information sendes til de relevante personer eller grupper på det rette tidspunkt.

Mål

Nedenstående skal ses som et mål for kommunikationen mellem skolebestyrelse og forældre/skole og mellem skolen og hjemmet.

Skolebestyrelsen arbejder, for at sikre en god kommunikation og et godt samarbejde med forældrene.

Den formelle kommunikation mellem skole og hjem foregår på 4 platforme: Hjemmeside, forældreintra, telefon og møder. De forskellige platforme er egnede i forskellige situationer.

Det er skolens holdning, at konflikter og problemer ikke løses via mail. I tilfælde af uenighed eller opklarende behov bruges telefonen, eller der aftales et personligt møde.

Hjemmesiden

På hjemmesiden kan man orientere sig om skolen generelt. Her vil man kunne søge oplysninger om medarbejdere og bestyrelse, skolens overordnede værdier og målsætninger og finde oplysninger om praktiske forhold.

Hjemmesiden er primært tænkt som envejskommunikation og bruges af forældre og omverden til at søge oplysninger om skolen.

I større forandringsprocesser, som f.eks. skolereformen, gives der løbende en status, således at alle ved, hvor langt skolen er i processen og hvilke overvejelser, der gøres. Samtidig har forældrene en forpligtelse til at søge at holde sig velinformerede. Når der opstår tvivl, eller man savner information, bør det derfor være en selvfølge, at man tjekker skolens informationskanaler – herunder hjemmesiden for oplysninger.

I en ulykkes- eller nødsituation skal det tilstræbes, at der så hurtigt som muligt gives en kort information, for eksempel på skolens hjemmeside, om hvad der er sket, og hvad der gøres.

Telefon

Ved akutte eller afklarende beskeder kan kommunikationen mellem skolen og hjemmet foregå via telefon. Læreren/pædagogen bestemmer selv telefontiden.

Møder

Skole/hjemsamtaler, forældremøder, netværksmøder og lignende organiseres via Intra. Møder mellem skole og hjem vil i almindelighed blive afholdt på skolen.

Forældreintra

På forældreintra kan man orientere sig om, hvad der sker på skolen og i de enkelte klasser. Man kan tilmelde sig arrangementer og samtaler og orientere sig om kommende arrangementer i kalenderen. Aktuelle informationer og lektier kan læses på opslagstavlen eller ugeplanen.

Beskeder mellem skole og hjem foregår ligeledes på forældreintra via mailsystemet. Her meddeler man f.eks. sygdom og fritagelse for undervisning, og der orienteres om situationer, som kræver forældres/personalet opmærksomhed osv.

Effektuering af princip

  • Skolelederen formidler princippet til forældre, elever og medarbejdere.
  • Skolelederen implementer princippet efter drøftelse med skolebestyrelsen.
  • Skolebestyrelsen fører tilsyn med, hvordan skolen efterlever princippet.