Skolebestyrelse

Skolebestyrelsen består af forældrerepræsentanter, ledelsesrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter. Folkeskolelovens § 44 definerer skolebestyrelsens opgaver.

Det vigtigste formål med skolebestyrelsens opgaver er at sætte retning for skolens udvikling, herunder tilsyn, arbejdet med principper, diverse godkendelser og beslutninger samt at afgive høringssvar og udtalelser i forskellige sammenhænge.

Skolebestyrelsen skal:

  • føre tilsyn med alle dele af skolens virksomhed med undtagelse af personale- og elevsager.
  • fastsætte principper for skolens virksomhed.
  • godkende skolens budget.
  • fastsætte ordensregler og værdiregelsæt.
  • afgive udtalelser og høringssvar.
  • træffe beslutning om, at der f.eks opkræves kostpenge af forældrene under lejrskoler, ekskursioner og skolerejser.
  • afgive en årlig beretning og høringssvar.

Skolebestyrelsen kan:

  • deltage i ansættelsessamtaler.
  • deltage i et årligt seminar, hvor der arbejdes med relevante emner og områder.

 

Skolebestyrelsen fører tilsyn med alle dele af skolens virksomhed undtagen personale- og elevsager. Skolebestyrelsens tilsyn er almindeligvis af mere overordnet karakter og foregår på møderne, hvor alle spørgsmål om skolens virksomhed kan tages op som et punkt på dagsordenen og drøftes med skolens leder og medarbejderrepræsentanter. Det konkrete tilsyn varetages af skolens leder og det øvrige personale. Skolebestyrelsen kan bede skolelederen om relevante oplysninger og nærmere redegørelser om bestemte forhold, der er til drøftelse.

En anden af skolebestyrelsens væsentlige opgaver er at udarbejde principper for skolens virksomhed. Principperne skal være med til at sætte retning for skolens udvikling samt værdier og målsætning.

Skolelederen skal sammen med sine medarbejdere have mulighed for at afgøre, hvordan principperne bedst omsættes til handling. Samtidig har skolelederen pligt til at orientere bestyrelsen om, hvordan arbejdet skrider frem.

Ifølge styrelsesvedtægten skal skolebestyrelsen godkende skolens budget inden for de økonomiske rammer, der er fastsat for skolen.

Skolebestyrelsen kan ifølge styrelsesvedtægten træffe beslutning om ordensregler og værdiregelsæt på skolen.

Formålet med værdiregelsættet og ordensreglerne er at bidrage til folkeskolens formål og at skabe de bedste rammer for børns læring og trivsel samt for de ansattes arbejdsmiljø. Arbejdet med ordensregler og værdiregelsæt skal betragtes som en proces, der bør foregå i samarbejde mellem forældre, elever, medarbejdere og ledere.

En forudsætning for et godt skolebestyrelsesarbejde er dels forældrenes engagement og aktivitet og dels etableringen af rammer for bestyrelsen, der fremmer et godt og konstruktivt samarbejde.

Skolebestyrelsen, skolens leder og medarbejdere har forskellige kompetencer, men samarbejder om at nå de fælles mål for skolens udvikling og sikre alle elevers læring og trivsel. Folkeskoleloven forudsætter, at alle skolens parter arbejder sammen.

Ifølge styrelsesvedtægten fastsætter skolebestyrelsen selv sin forretningsorden.

Som medlem af en skolebestyrelse har man tavshedspligt. Reglerne om tavshedspligten for skolebestyrelsesmedlemmer fremgår af forvaltningslovens § 27, straffelovens § 152 og § 152 c-f. Tavshedspligten er lovreguleret og således gældende, selv om man ikke har underskrevet en tavshedspligterklæring.

Som skolebestyrelsesmedlem får man undertiden indsigt i personlige forhold, som vedrører enkelte børn, forældre og ansatte. I den forbindelse er det vigtigt at huske, dels at de konkrete beslutninger i forbindelse med sådanne sager er lederens kompetence, og at der derfor udelukkende er tale om indsigt, og dels at bestyrelsen har tavshedspligt.

Skolebestyrelsens kompetence udøves på skolebestyrelsens møder og ingen andre steder. Møderne holdes for lukkede døre.

Dagsorden og referat af alle møder kan ses her på hjemmesiden.

Bestyrelsesmedlemmerne står gerne til rådighed, hvis du har brug for at diskutere en sag, som kunne være relevant at tage op i bestyrelsen.

Bestyrelsen står desuden til rådighed, hvis man af en eller anden grund ikke kan henvende sig til skolens lærere, pædagoger eller ledelse. De kan være behjælpelige med at vurdere, hos hvem I kan søge hjælp.

Bestyrelsen diskuterer ikke og mæler ikke i konkrete personsager.

Medlemmer i skolebestyrelsen

Formand

Henriette Britt Malland
Telefon: 61 40 74 52
Mobil: 53 50 10 09
E-mailadresse: henriette@malland.dk

Forældrerepræsentanter

Charlotte Staun Kristensen
E-mailadresse: charlotteogotto@gmail.com

Boel Camilla Mølgaard Munch
Telefon: 41 58 63 35
E-mailadresse: h.vand@mail.dk

Malene Svangren
Telefon: 61 10 44 02
E-mailadresse: malene@svangren.eu

Brian Rantzau Bech
Telefon: 23 98 87 08
E-mailadresse: brian@rantzau-bech.dk

Ledelsesrepræsentanter

Klaus Viggers
Telefon: 20 31 66 41
E-mailadresse: klaus.viggers@randers.dk

Esben Horn Risgaard
Telefon: 30 55 33 84
E-mailadresse: esben.horn.risgaard@randers.dk

Medarbejderrepræsentanter

Anne Bjerring Murray
Telefon: 30 24 92 04
E-mailadresse: annemurray1006@gmail.com

Natascha Filtenborg Laursen
Mobil: 31 31 88 69
E-mailadresse: filtenborg85@gmail.com